Savelev D / Simakin I
0 : 0

Court 2 (Monastir)
Kroslak J / Puskar S